หัวหน้างาน

นางนิตยา จันทึง

นางนิตยา จันทึง

ตำแหน่ง:   ปฎิบัติงาน หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์:   053-553177
อีเมล:   nittayacmu22@gmail.com

งานบริหารทั่วไป

นางสาวฐาณิญา คงเปี่ยม

นางสาวฐาณิญา คงเปี่ยม

ตำแหน่ง:   พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 147
อีเมล:   thaniya5027@gmail.com

นางนันทพา พุทธโส

นางนันทพา พุทธโส

ตำแหน่ง:   นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 146
อีเมล:   nantapha27cmu@gmail.com

นางทิวาพร พันธุสา

นางทิวาพร พันธุสา

ตำแหน่ง:   เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์:   053-553287 ต่อ 149
อีเมล:   anina.presly@gmail.com