ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ :   053-553177
อีเมล :