มุมพักผ่อน.


ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ได้เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา และอีกทั้งยัง อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนควบคู่กันไป.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ใบสมัคร.pdf