อาคารโรงอาหาร/สันทนาการ


ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งให้มีบริการด้าน โรงอาหารและอาคารสันทนาการสำหรับนักศึกษา ดั้งนี้ 1. โรงอาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างอาคารเรียน HPB5, สนามกีฬาและ หอพักนักศึกษาสามารถรองรับ นักศึกษาประมาณ 100 คน 2. อาคารสันทนาการ ใช้สำหรับใช้จัดกิจกรรมของนักศึกษาซึ่งอยู่ติดกับโรงอาหาร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :