วิสัยทัศน์/พันธกิจ


image-1
 • วิสัยทัศน์
  "เป็นเลิศด้านสถานที่และการบริการที่ดี"
   
 • พันธกิจ
  1. สนับสนุนกิจกรรมสำหรับการจัดอบรม ออกค่ายกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ของส่วนงานวิชาการต่าง ๆ 
  2. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการให้บริการวิชาการ 
  3. ดำเนินการปรับปรุงดูแลและรักษา สถานที่ และสภาพภูมิทัศน์โดยรวมของศูนย์การศึกษาฯ ให้อยู่ในสภาพ สวยงาม สะอาด และปลอดภัย  
  4. จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นไปอย่างดีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  5. การเป็นมิตรแก่สังคมและชุมชน เพื่อเป็นศูนย์อบรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น   
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแนวทางในระบบการประกันคุณภาพ
  7. การสนับสนุนการทำนุบำรุงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
 • ค่านิยม
  HEC = Hariphunchai Education Centre
  H = Heart Service  : การบริการด้วยใจ  
  E = Excellent  : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
  C = Clean and Green  : ความเป็นธรรมชาติ
   
 • เป้าประสงค์
  เป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนจัดอบรม ออกค่ายกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ของส่วนงานวิชาการต่าง ๆ