Chiang Mai University

Hariphunchai Centre

Chiang Mai University

Hariphunchai Centre

Chiang Mai University

Hariphunchai Centre

Chiang Mai University

Hariphunchai Centre

Chiang Mai University

Hariphunchai Centre

Chiang Mai University

Hariphunchai Centre

 

ข่าวกิจกรรม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ดาวน์โหลด


ข่าวกิจกรรมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

กิจกรรม

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูนสามารถสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ให้ได้ทั้งในระดับชุมชน

"ศูนย์การศึกษาแห่งการสร้างสรรค์"

1. สนับสนุนกิจกรรมสำหรับการจัดอบรม ออกค่ายกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ของส่วนงานวิชาการต่าง ๆ
2. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการให้บริการวิชาการ
3. ดำเนินการปรับปรุงดูแลและรักษา สถานที่ และสภาพภูมิทัศน์โดยรวมของศูนย์การศึกษาฯ ให้อยู่ในสภาพ สวยงาม สะอาด และปลอดภัย
4. จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นไปอย่างดีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การเป็นมิตรแก่สังคมและชุมชน เพื่อเป็นศูนย์อบรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแนวทางในระบบการประกันคุณภาพ
7. การสนับสนุนการทำนุบำรุงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

HEC = Hariphunchai Education Centre
H = Heart Service : การบริการด้วยใจ
E = Excellent : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
C = Clean And Green : ความเป็นธรรมชาติ
เป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนจัดอบรม ออกค่ายกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ของส่วนงานวิชาการต่าง ๆ